Regulamin świadczenia usług dzierżawy serwisu WWW

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia usług z zakresu wykonania, dzierżawy i obsługi Serwisu WWW, na które strony zawarły stosowną Umowę dzierżawy Serwisu WWW lub Umowę dzierżawy Serwisu WWW (zwaną dalej „Umową”).
 2. Podmiotem świadczącym usługę jest KreatywneStudio.pl Maja Szwed, ul. Kłodnicka 99b/3 (zwaną dalej „KreatywneStudio.pl”).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się KreatywneStudio.pl: komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet i obsługujące powszechnie stosowane przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie do przeglądania plików pdf.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest bezwarunkowa akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie pod adresem KreatywneStudio.pl/www
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§ 2. Definicje

 1. Ankieta – kwestionariusz wypełniany przez Kontrahenta w celu przekazania KreatywneStudio.pl niezbędnych do stworzenia Serwisu WWW informacji o prowadzonej przez Kontrahenta działalności i ofercie.
 2. Dane dostępowe – dane służące do logowania się do panelu administracyjnego Serwisu WWW w systemie zarządzania treścią (CMS), które Kontrahent otrzymuje od KreatywneStudio.pl celem samodzielnego zarządzania Serwisem WWW na warunkach i zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 3. Domena – adres strony internetowej (Serwisu WWW) udostępniony Kontrahentowi przez KreatywneStudio.pl w oparciu o postanowienia Umowy.
 4. KreatywneStudio.pl., podmiot wykonujący na zlecenie Kontrahentów Serwisy WWW i wydzierżawiający je na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i Umowie; lub świadczący inne usługi z zakresu marketingu internetowego.
 5. Hosting – miejsce na serwerze dla Serwisu WWW lub innych plików Kontrahenta, udostępnione przez KreatywneStudio.pl, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
 6. Kontrahent – przedsiębiorca korzystający z usług oferowanych przez KreatywneStudio.pl, będący Stroną Umowy, działający na terenie Polski lub innego kraju.
 7. Materiały – wszelkie niezbędne informacje (tj. teksty, zdjęcia, skany referencji, cenniki usług, karty produktów i tym podobne) przekazane przez Kontrahenta, które mają zostać umieszczone przez KreatywneStudio.pl w Serwisie WWW.
 8. Opiekun klienta – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu KreatywneStudio.pl czynności niezbędnych do realizacji Umowy, w tym do kontaktu z Kontrahentem.
 9. Osoba kontaktowa – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności:
  • uczestniczenia w procesie tworzenia Serwisu WWW,
  • akceptowania wykonanego przez KreatywneStudio.pl Serwisu WWW,
  • zgłaszania zmian i poprawek w Serwisie WWW,
  • otrzymywania faktur.
 10. Serwis WWW – strona internetowa, tj. zbiór plików, oprogramowania, treści i grafiki składających się na spójną prezentację Kontrahenta.
 11. Skrzynka pocztowa – elektroniczna skrzynka pocztowa, udostępniana Kontrahentowi przez KreatywneStudio.pl, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
 12. Strony – strony Umowy.

§ 3. Prawa i obowiązki KreatywneStudio.pl

 1. KreatywneStudio.pl zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale Kontrahenta Serwisu WWW i jego wydzierżawienia Kontrahentowi wraz z nazwą Domeny wskazaną w Umowie, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 2. KreatywneStudio.pl zobowiązuje się ponadto do zamieszczenia w Serwisie WWW danych indywidualizujących Kontrahenta zgodnie z informacjami wskazanymi w Ankiecie, przygotowania układu graficznego oraz jego elementów zgodnie z ustaleniami Stron i do opracowania treści do Serwisu WWW.
 3. Jeśli w ciagu 2 miesięcy od podpisania Umowy Kontrahent nie dostarczy Ankiety ani Materiałów, mimo co najmniej dwukrotnego przypomnienia Kontrahentowi o jego obowiązku (mailowo lub SMS-owo), KreatywneStudio.pl przysługuje prawo do przygotowania prostej strony WWW o charakterze wizytówki, spersonalizowanej poprzez umieszczenie na niej danych kontaktowych Kontrahenta z Umowy, umieszczonej na domenie roboczej.
 4. KreatywneStudio.pl jest odpowiedzialny za obsługę i utrzymywanie Serwisu WWW (Hosting), o ile umowa nie stanowi inaczej.
 5. Po opracowaniu Serwisu WWW KreatywneStudio.pl utworzy i udostępni Kontrahentowi do 3 skrzynek pocztowych o ustalonym z Kontrahentem adresie.
 6. KreatywneStudio.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu Serwisu WWW spowodowane czynnikami niezależnymi od KreatywneStudio.pl, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • niefunkcjonowania Domeny, gdy prawa do niej należą do Kontrahenta (np. brak przedłużenia Domeny przez Kontrahenta, itp.);
  • nieprawidłowego użytkowania Serwisu WWW przez Kontrahenta;
  • siły wyższej, przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.;
  • działania czynników niezależnych od KreatywneStudio.pl bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które KreatywneStudio.pl nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.
 7. W przypadku braku dokonania przez Kontrahenta w umówionym terminie płatności przysługujących KreatywneStudio.pl na mocy postanowień Umowy i Regulaminu, KreatywneStudio.pl przysługuje prawo zablokowania danych indywidualizujących Kontrahenta w ramach Serwisu WWW oraz niewprowadzania jakichkolwiek płatnych lub bezpłatnych zmian na życzenie Kontrahenta do czasu uregulowania zaległych należności..

§ 4. Prawa i obowiązki Kontrahenta

 1. Kontrahent zobowiązany jest współpracować z KreatywneStudio.pl przy wykonaniu Serwisu WWW, w szczególności poprzez udzielanie KreatywneStudio.pl niezbędnych informacji, w tym wypełnienie oraz doręczenie Ankiety i przekazanie niezbędnych do wykonania Serwisu WWW Materiałów.
 2. Kontrahent ma prawo do zmiany Osoby kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu KreatywneStudio.pl o tym fakcie. Przekazanie ww. informacji może nastąpić drogą elektroniczną. Zmiana Osoby kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy.
 3. Kontrahent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że KreatywneStudio.pl pozostaje pełnoprawnym abonentem Domeny określonej w § 1 ust. 1 Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wyłącznie uprawnionym do Serwisu WWW i zamieszczonych tam przez KreatywneStudio.pl treści, zdjęć itp., z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy zdjęć, treści oraz innych materiałów stanowiących własność Kontrahenta i przekazanych KreatywneStudio.pl do zamieszczenia w Serwisie WWW w celu indywidualizacji Serwisu WWW.
 5. Kontrahent korzysta z Serwisu WWW w zakresie uzgodnionym z KreatywneStudio.pl.
 6. Kontrahent zobowiązuje się nie podejmować działań mających na celu pozycjonowanie Serwisu WWW wykorzystujących techniki pozycjonowania sprzeczne z wytycznymi Google. W przypadku ich wykrycia KreatywneStudio.pl przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 8 ust. 1. Regulaminu.
 7. Kontrahent po upływie 24 miesięcy od podpisania umowy i pod warunkiem uregulowaniu wszystkich należności wynikających z Umowy nabywa prawa do Serwisu WWW, w tym wszystkie możliwe do przeniesienia autorskie prawa majątkowe.

§ 5. Opracowanie i zmiana treści Serwisu WWW

 1. KreatywneStudio.pl wykona na rzecz Kontrahenta Serwis WWW w oparciu o wypełnioną i doręczoną przez Kontrahenta Ankietę oraz Materiały. Termin wykonania przez KreatywneStudio.pl Serwisu WWW uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki Materiałów przeznaczonych do wykorzystania w Serwisie WWW i wynosi od 14 do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez KreatywneStudio.pl od Kontrahenta kompletnej wypełnionej Ankiety oraz Materiałów, jak również opłacenia przez Kontrahenta pierwszej faktury, o której mowa w § 7 ust. 1. Regulaminu. W przypadku zwrócenia się przez KreatywneStudio.pl do Kontrahenta o udzielenie informacji uzupełniających, o jakich mowa w ust. 3, termin ten liczony jest od momentu uzyskania informacji uzupełniających. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta któregokolwiek z ustalonych w Regulaminie terminów dostarczenia Ankiety, Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 3, jak również nieopłacenia w terminie pierwszej faktury, termin wykonania Serwisu WWW ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
 2. Kontrahent doręczy KreatywneStudio.pl wypełnioną Ankietę i Materiały w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na umieszczenie ich w Serwisie WWW za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach elektronicznych lub w oryginale na adres siedziby KreatywneStudio.pl lub inny ustalony przez Strony sposób. KreatywneStudio.pl ma prawo odmówić umieszczenia dostarczonych przez Kontrahenta Materiałów w przypadku, gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki techniczne lub w sposób oczywisty naruszać one będą obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności naruszać będą prawa osób trzecich.
 3. W terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia przez Kontrahenta wypełnionej Ankiety KreatywneStudio.pl ma prawo zwrócić się do Kontrahenta o przedstawienie informacji uzupełniających (np. dodatkowych informacji, uściślenia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Ankiecie) oraz o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, o ile informacje te okażą się potrzebne do wykonania Serwisu WWW lub do zamieszczenia w Serwisie WWW danych indywidualizujących Serwis WWW. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest udzielić KreatywneStudio.pl wymaganych informacji uzupełniających w terminie 5 dni roboczych. Przekazanie w/w informacji może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub inny ustalony przez Strony sposób.
 4. Niedoręczenie przez Kontrahenta Materiałów lub Ankiety w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza obowiązku dokonania przez Kontrahenta płatności, o których mowa w §7 ust. 1. Regulaminu.
 5. KreatywneStudio.pl, przy zachowaniu terminów, o których mowa w ust. 1 oraz w oparciu o prawidłowo wypełnioną Ankietę, Materiały oraz informacje uzupełniające przekazane przez Kontrahenta, opracuje i przedstawi do akceptacji Kontrahentowi projekt wyglądu strony głównej i jednej podstrony Serwisu WWW. Jeśli Kontrahent w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu projektu Serwisu WWW nie wniesie uwag i propozycji do projektu, to uznaje się, że zaakceptował go w wersji przedstawionej przez KreatywneStudio.pl. Wszelkie zmiany w projekcie po jego akceptacji będą wyceniane indywidualnie, z uwzględnieniem ust. 6.
 6. W ciągu 14 dni od przekazania przez KreatywneStudio.pl informacji o przygotowaniu Serwisu WWW Kontrahentowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia bezpłatnych poprawek w ramach przygotowanego Serwisu WWW, które KreatywneStudio.pl wprowadzi nieodpłatnie w ciągu 10 dni roboczych.
 7. Za wszelkie zmiany wprowadzane na żądanie Kontrahenta, za wyjątkiem zmian dokonywanych na podstawie ust. 6, KreatywneStudio.pl przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania. Opłata za proste poprawki edycyjne lub tekstowe, lub graficzne itp. zrealizowane w terminie 14 dni roboczych jest naliczana według stawki „Standard” podanej w Umowie. Opłata za proste poprawki edycyjne lub tekstowe, lub graficzne itp. zrealizowane na życzenie Kontrahenta w terminie 2 dni roboczych jest naliczana według stawki „Ekspres”.
 8. Za wszelkie zaawansowane poprawki wprowadzane na żądanie Kontrahenta KreatywneStudio.pl przysługuje indywidualnie ustalane pomiędzy Stronami wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania.
 9. W przypadku, gdy KreatywneStudio.pl wykonał Kontrahentowi prosty Serwis WWW, korzystając z uprawnienia, zapisanego w § 3. ust. 3. Kontrahent może w dowolnym czasie dostarczyć Materiały do Serwisu WWW, po uprzednim uregulowaniu wszystkich należności. Termin wykonania Serwisu WWW podlega wówczas indywidualnym ustaleniom.
 10. Kontrahent zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru lub zgłoszenia niewłaściwego wykonania modyfikacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich wykonaniu przez KreatywneStudio.pl.

§ 6. Zarządzanie Serwisem WWW za pomocą CMS

 1. Kontrahent otrzymuje od KreatywneStudio.pl niezbędne Dane dostępowe i prawo do ingerowania w ustalone treści Serwisu WWW.
 2. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Serwisie WWW materiałów i treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, drastycznych, zdjęć i treści pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą prywatność, zawierających treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne.
 3. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Serwisie WWW treści naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w szczególności treści mogących naruszać prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r., Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 4. Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad Danymi dostępowymi, o których mowa w ust. 1.
 5. Kontrahent zwalnia KreatywneStudio.pl od odpowiedzialności wynikającej ze złamania przez Kontrahenta zobowiązań określonych w Umowie, w tym w szczególności oświadcza, że przejmuje wszelkie roszczenia osób trzecich względem KreatywneStudio.pl, wynikłe z naruszenia praw osób trzecich.

§ 7. Wynagrodzenie

 1. Czynsz za Hosting i za korzystanie z Domeny (korzystanie z Domeny, w sytuacji gdy Kontrahent korzysta z usługi dzierżawy Domeny) w wysokości określonej w Umowie, płatny jest z góry za pierwszy rok w ciągu 7 dni od podpisania Umowy na podstawie wystawionej faktury, a następnie po upływie 12 miesięcy na kolejny rok również na podstawie wystawionej faktury. Opłacenie pierwszej faktury jest warunkiem koniecznym do realizacji zapisów Umowy ze strony KreatywneStudio.pl
 2. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego KreatywneStudio.pl.
 3. KreatywneStudio.pl przysługuje uprawnienie do dokonywania raz do roku waloryzacji cen świadczonych na podstawie umowy usług w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. KreatywneStudio.pl przysługuje uprawnienie do uwzględnienia w ramach ustalania wysokości czynszu obowiązującego w kolejnym roku kalendarzowym trwania Umowy wskaźników waloryzacji czynszu za lata poprzednie liczone od momentu podpisania Umowy, w których waloryzacja na zasadach opisanych w zdaniu poprzedzającym nie została dokonana. Zmiana wysokości czynszu dokonywana w oparciu o ten wskaźnik nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania przez strony aneksu.
 4. Nie wyłączając uprawnienia KreatywneStudio.pl, o którym mowa w § 3 ust. 6, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie którejkolwiek z należności wynikającej z Regulaminu i przedmiotowej Umowy, KreatywneStudio.pl ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami monitoringu w następujących wysokościach:
  • za wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym – kwota 10 zł,
  • za przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym – kwota 20 zł.
 5. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek należności wynikającej z Regulaminu i przedmiotowej Umowy KreatywneStudio.pl przysługiwać będzie naliczenie odsetek ustawowych zgodnie z art. 5, 6, 7, 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 403).

§ 8. Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze Stron Umowy może ją rozwiązać z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia – niezależnie od obowiązku Kontrahenta do zapłaty na rzecz KreatywneStudio.pl wynagrodzenia na podstawie § 7 ust. 1 i 2 – KreatywneStudio.pl przysługiwać będzie dodatkowo prawo do obciążenia Kontrahenta kosztami związanymi z opracowaniem i uruchomieniem SERWISU WWW w zryczałtowanej kwocie 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) netto.
 3. W przypadku rozwiązania umowy po upływie 24 miesięcy od jej podpisania, KreatywneStudio.pl na życzenie Kontrahenta, pod warunkiem uregulowania przez niego wszystkich należności i po opłaceniu usługi, przygotuje kopię Serwisu WWW (pliki i bazy danych) i zainstaluje ją na wskazanym przez Kontrahenta serwerze. Koszt przygotowania kopii to 600zł brutto.
 4. KreatywneStudio.pl może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent:
  • opóźnia się z zapłatą czynszu za dzierżawę Serwisu WWW za co najmniej trzy okresy płatności w przypadku czynszu opłacanego w trybie miesięcznym lub opóźnia się o trzy miesiące z zapłatą czynszu opłacanego za rok z góry,
  • opóźnia się co najmniej trzy miesiące z roczną opłatą za Hosting,
  • opóźnia się co najmniej trzy miesiące z roczną opłatą za korzystanie z Domeny, w przypadku gdy umowa dotyczy również dzierżawy nazwy Domeny.
  • wykorzystuje Serwis WWW do celów sprzecznych z prawem,
  • narusza zapisy § 6 ust. 2, 3, 4.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy przez KreatywneStudio.pl na podstawie ust. 3, przed upływem 24 miesięcy od jej podpisania, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz KreatywneStudio.pl kwoty, o której mowa w ust. 2.

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta jest KreatywneStudio.pl .
 2. Przetwarzamy dane osobowe Kontrahenta, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługi polegającej na: dzierżawie strony internetowej, dzierżawie sklepu internetowego, dzierżawie domeny;
  • obsługi zgłoszeń, które kieruje do nas Kontrahent (np. przez formularz kontaktowy);
  • obsługi reklamacji;
  • kontaktowania się z Kontrahentem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 3. Przetwarzamy dane osobowe Kontrahenta w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KreatywneStudio.pl, którym jest:
  • kontaktowanie się z Kontrahentem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Kontrahenta – przez e-mail oraz telefon;
  • obsługa próśb Kontrahenta przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych KreatywneStudio.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;
  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. KreatywneStudio.pl gwarantuje spełnienie wszystkich praw Kontrahenta wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Kontrahenta, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kontrahenta.
 5. KreatywneStudio.pl na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych udostępnia dane osobowe Kontrahenta podmiotom wspierających KreatywneStudio.plw świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wykonują usługi księgowe, konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów KreatywneStudio.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać dane osobowe Kontrahenta organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie oświadczenia i informacje Kontrahenta należy przesyłać na adres KreatywneStudio.pl lub pocztą elektroniczną na adres info@KreatywneStudio.pl. Ich doręczenie musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną przez KreatywneStudio.pl.
 2. KreatywneStudio.pl będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty KreatywneStudio.pl wedle swego uznania pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie, przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy.
 3. KreatywneStudio.pl ma prawo zmieniać postanowienia niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich, jak zmiana przepisów prawnych, rezygnacja z niektórych usług, wprowadzenie nowych usług, zmiana sposobu świadczenia usług lub poszerzenie ich zakresu. O wszelkich zmianach będzie powiadamiał Kontrahenta pocztą elektroniczną wysyłaną na adres mailowy wskazany w Umowie, najpóźniej na 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 4. Zmiany postanowień w Regulaminie wchodzą w życie w stosunku do Kontrahenta po upływie 14 dni od dnia złożenia przez KreatywneStudio.pl oświadczenia o zmianie Regulaminu, pod warunkiem, że nie złoży on wypowiedzenia w trybie i terminie określonym w ust. 5.
 5. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu Kontrahent ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia przez KreatywneStudio.pl oświadczenia o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłane na adres KreatywneStudio.pl podany w części wstępnej Umowy.
 6. Kontrahent ma prawo zgłoszenia reklamacji w razie nieprawidłowości w działaniu Serwisu WWW, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i 6. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dane Kontrahenta oraz stwierdzoną nieprawidłowość. Wszelkie reklamacje składane przez Kontrahenta są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich doręczenia KreatywneStudio.pl.
 7. Wszystkie faktury VAT, o których mowa w Umowie i Regulaminie, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez KreatywneStudio.pl w formie elektronicznej, w wybranym przez KreatywneStudio.pl formacie elektronicznym, na co Kontrahent wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (zwaną dalej „Akceptacją”). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy lub na adres Osoby kontaktowej wskazanej przez Kontrahenta w Umowie w przypadku, gdy nie jest to ta sama osoba. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji KreatywneStudio.pl traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu Akceptacji i po upływie tego terminu KreatywneStudio.pl będzie przesyłał Kontrahentowi faktury VAT listownie na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy za dodatkową opłatą 10 zł netto doliczaną każdorazowo do faktury. Złożenie oświadczenia o cofnięciu Akceptacji nie stanowi zmiany Umowy i powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@KreatywneStudio.pl
 8. W przypadku zmiany danych Kontrahenta spowodowanych przez niego, wymagających wprowadzenia zmian w Umowie, KreatywneStudio.pl ma prawo obciążyć Kontrahenta opłatą administracyjną wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto za przygotowanie i wysyłkę aneksu. Opłata zostanie doliczona do kolejnej faktury.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5.12.2018 roku.