Informacja
dla klientów nt RODO

1.
KreatywneStudio.pl Maja Szwed z siedzibą przy ul. Kłodnicka 99B/3, 41-706 Ruda Śląska
jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z
zawartą umową. 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (RODO):


osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;


przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy • przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4.
Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa

5.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki,
operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące, obsługujące korespondencję
otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, laboratoria
fotograficzne.

6.
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)
posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b)
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

c)
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
podatkowych lub rachunkowych);

 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby
marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu
prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której
dane dotyczą;

• dane
osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu
jej odwołania.

7.
KreatywneStudio.pl Maja Szwed nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest
obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

10.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.