REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs facebook” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest KreatywneStudio.pl Maja Szwed, ul. Kłodnicka 99B/3, 41-706 Ruda Śląska.

3. Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie, na stronie www.kreatywnestudio.pl, na Fanpage`u Organizatora oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa w okresie od dnia 20.11.2020r. godz. 19:00 do dnia 24.11.2020r. godz. 16:00 (dalej: „Okres Konkursu”) i prowadzony jest dla zalogowanych użytkowników w serwisu Facebook.

2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu w komentarzu na fanpage’u @KreatywneStudiopl odpowiedzi tekstowej na pytanie: „Jaki najbardziej kreatywny prezent chciał(a)byś dostać na Święta Bożego Narodzenia?”

3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

1) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) w terminie od dnia 20.11.2020r. godz. 19:00 do dnia 24.11.2020r. godz. 16:00 zaloguje się do serwisu Facebook i odwiedzi fanpage @KreatywneStudiopl.

4. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Organizatora,

b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu,

c) najbliżsi wymienionych w podpunktach poprzedzających,

d) osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

§ 3 NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest projekt elektronicznej kartki świątecznej o formacie A6. Warunkiem wykonania projektu jest dostarczenie treści i logo w wersji wektorowej do 2 dni od dnia ogłoszenia wyników. Organizator ma 6 dni roboczych na wykonanie projektu. Autorem projektu jest KreatywneStudio.pl.

§ 4 SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU LAUREATA

1. Konkurs rozstrzyga trzyosobowa komisja konkursowa (dalej: Komisja) powołana przez Organizatora.

2. Komisja dokona oceny wykonanego zadania, po czym wyłoni 3 zwycięzców spośród uczestników konkursu. Zwycięzcy otrzymają nagrodę, o której mowa w § 3 Regulaminu.

3. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednego komentarza, przy wyłonieniu Zwycięzców będzie brany pod uwagę tylko pierwszy wysłany komentarz.

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji. Protokół będzie zawierał uzasadnienie zapadłego rozstrzygnięcia.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 24.11.2020r. o godz. 19:00, w siedzibie Organizatora.

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Fanpage`u Organizatora. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym oraz treścią niniejszego regulaminu. Zwycięzca zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej na Facebook’u.

8. Przyznaną w konkursie nagrodę Organizator prześle drogą mailową.

9. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik Konkursu zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, że jest ono oryginalne, nie narusza praw osób trzecich i wykonał je samodzielnie.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora konkursu. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych, oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, zaprezentowania przez Organizatora aktualnej oferty oraz poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Administratorem zebranych danych osobowych jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie www.KreatywneStudio.pl.

2. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.

KreatywneStudio.pl